Stichting Amonet

Criteria FAN18

Criteria voor een folly, aanvullende informatie

Materiaal: De materiaalkeuze is vrij. Bouwers moeten zelf hun materiaal organiseren en verzamelen. Ze kunnen dit kopen, lenen, krijgen, etc. Het is aan een ieder vrij om zich te laten sponsoren. Gereedschap om mee te bouwen dienst men zelf mee te nemen. Dit geldt eveneens voor het vervoer van materiaal naar de folly locatie. NB: reclame voor sponsoring kan niet op de folly locatie worden gerealiseerd, en de uitvoering hiervan is voorbehouden aan de organisatie om dit te regelen.

Omvang: Een folly moet minimaal 3 m2 - maximaal 25 m2 zijn en maximaal 4 meter hoog. Dit zijn richting gevende maten. Als het ontwerp dit vraagt, kan hiervan worden afgeweken, in overleg met de organisatie. Het is niet de bedoeling om maquettes te bouwen of het tegenover gestelde, enorm grote bouwwerken.

Veiligheid: De constructie moet veilig zijn voor bezoekers. Het is niet de bedoeling dat bezoekers de folly’s gaan beklimmen of er aan sjorren en trekken. Maar veiligheid is wel noodzakelijk. Geen scherpe uitstekende delen, geen los draaiende zaken, etc. Een bord met de tekst betreden op eigen risico zal bij alle folly’s worden geplaatst. Met de gemeente Noordenveld zal nog worden overlegd of er speciale veiligheidseisen zijn. Indien dit zo is, dan zal hierover op deze plaats worden bericht.

Bouwperiode: Zodra definitieve deelname bekend is (27 maart 2018) kan in principe met de bouw worden begonnen. Dit zal dan echter wel in een eigen werkplaats / atelier dienen te geschieden. De laatste week voor 5 augustus, de start van Folly Art Norg, kan er op locatie worden verder gebouwd aan te voren geconstrueerde zaken. Het is echter ook mogelijk om pas te beginnen met bouwen de week voor 5 augustus en alles meteen op locatie te bouwen.

Plaatsing: Voor de plaatsing en bouw op de folly locatie is de week voorafgaand aan 5 augustus gepland, vanaf zaterdag 28 juli. Bouwers kunnen tegen zeer geringe kosten voor overnachting en catering terecht bij kampement Bonhagen. Informatie hierover volgt bij de definitieve selectie. Hierbij wordt er van uitgegaan dat een bouwteam uit maximaal 4 personen bestaat. (Tijdens de bouw periode verblijven ook theatermakers op kamp Bonhagen, het weekend na 5 augustus organiseert stichting Amonet “Podium2” een locatie theater festival voor jonge makers. In de vrije uren zal een cross over en uitwisseling tot de mogelijkheden behoren. (zie elders)

Locatie voor de folly: De organisatie zal een folly route uitstippelen waarlangs alle folly locaties zich bevinden. Een aantal folly’s zullen in het dorp Norg staan, maar het merendeel zal buiten Norg komen te staan. Soms staat de folly op privé terrein, dan weer in een bos of op een akker. De organisatie bepaald welke folly waar komt. Hierover valt niet te onderhandelen. Bij elke locatie zal een informatie bord komen waarop relevante info wordt geplaatst door de organisatie, in samenspraak met de ontwerpers.

Bouwbudget: Omdat het bouwbudget laag is, zal met de gebruikte materialen creatief moeten worden omgegaan. Vanuit de organisatie wordt maximaal 500 euro materiaal budget verstrekt per folly. Afrekening vindt plaats middels bonnen.

Opruimen: De bouwers verplichten zich om in de eerste week van september hun folly weer te ontmantelen en alle materialen af te voeren naar de daarvoor geëigende plaatsen. Dit in nauw overleg met de organisatie.

Eigendom: Van wie is het eindproduct van de folly? Het is een gezamenlijk eigendom van de ontwerper en de organisatie. Mocht zich een potentiële kopen melden, dan wordt in overleg tussen beide partijen een prijs bepaald. Het bedrag wordt, na in mindering brengen van alle kosten, door beide partijen gelijkelijk verdeeld.

Contract: De definitieve deelnemers aan Folly Art Norg krijgen na bekendmaking van hun deelname een contractje van de organisatie met alle voorwaarden en regels. Het is familieleden en nauw betrokkenen van de organisatie van Folly Art Norg niet toegestaan mee te doen aan de wedstrijd.